go-vitess.v1: gopkg.in/src-d/go-vitess.v1/vt/srvtopo/srvtopotest Index | Files

package srvtopotest

import "gopkg.in/src-d/go-vitess.v1/vt/srvtopo/srvtopotest"

Index

Package Files

passthrough.go

type PassthroughSrvTopoServer Uses

type PassthroughSrvTopoServer struct {
  TopoServer   *topo.Server
  TopoServerError error

  SrvKeyspaceNames   []string
  SrvKeyspaceNamesError error

  SrvKeyspace   *topodatapb.SrvKeyspace
  SrvKeyspaceError error

  WatchedSrvVSchema   *vschemapb.SrvVSchema
  WatchedSrvVSchemaError error
}

PassthroughSrvTopoServer is a bare implementation of srvtopo.Server for use in tests

func NewPassthroughSrvTopoServer Uses

func NewPassthroughSrvTopoServer() *PassthroughSrvTopoServer

NewPassthroughSrvTopoServer returns a new, unconfigured test PassthroughSrvTopoServer

func (*PassthroughSrvTopoServer) GetSrvKeyspace Uses

func (srv *PassthroughSrvTopoServer) GetSrvKeyspace(ctx context.Context, cell, keyspace string) (*topodatapb.SrvKeyspace, error)

GetSrvKeyspace implements srvtopo.Server

func (*PassthroughSrvTopoServer) GetSrvKeyspaceNames Uses

func (srv *PassthroughSrvTopoServer) GetSrvKeyspaceNames(ctx context.Context, cell string) ([]string, error)

GetSrvKeyspaceNames implements srvtopo.Server

func (*PassthroughSrvTopoServer) GetTopoServer Uses

func (srv *PassthroughSrvTopoServer) GetTopoServer() (*topo.Server, error)

GetTopoServer implements srvtopo.Server

func (*PassthroughSrvTopoServer) WatchSrvVSchema Uses

func (srv *PassthroughSrvTopoServer) WatchSrvVSchema(ctx context.Context, cell string, callback func(*vschemapb.SrvVSchema, error))

WatchSrvVSchema implements srvtopo.Server

Package srvtopotest imports 4 packages (graph). Updated 2019-06-13. Refresh now. Tools for package owners.